معرفی اعضای شورای شهر سیردان

اعضای شورای اسلامی شهر سیردان

۱- احمد کشاورزصفیئی

۲- عابدین خالقی راد

۳- ابوالفضل کشاورزصفیئی

۴- محمدحسین کشاورزحداد

۵- سیدمحمد سیدموسوی