معرفی اعضای شورای شهر سیردان

اعضای شورای اسلامی شهر سیردان

۱- عابدین خالقی راد

۲- احمد کشاورزصفیئی

۳- ابوالفضل کشاورزصفیئی

۴- محمدحسین کشاورزحداد

۵- سیدمحمد سیدموسوی