آیین نامه ها

در این صفحه آیین نامه های مربوط به شهرداری سیردان قرار می گیرد .

آیین نامه مالی شهرداریها

آیین نامه صدور جواز کسب