منشور اخلاقی کارکنان

منشور اخلاقی و اداری کارکنان شهرداری های کشور

ما کارکنان شهرداری خدمتگزار مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

۱ – شهروند مداری، احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت، دقت، سرعت، بی طرفی، شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی.

۲ – رعایت نظم، آراستگی پوشش ظاهری منطبق با ارزشهای دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کاری.

۳ – رعایت اصول قانونگرایی، وجدان کاری، تعهد سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی.

۴ – امانتداری، حفظ اسرار و اطلاعات ارباب رجوع و شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل های حال و آینده در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات.

۵ – پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت، صراحت، صمیمیت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی.

۶ – مشارکت جویی، انتقاد پذیری و انتقال دانش، تجربه و مهارتها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان.

۷ – صرفه جویی، حفظ بیت المال و جلوگیری از اسرف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری.

۸ – کوشش مداوم برای ارتقاء دانش و مهارت های شغلی و مطالعه، تحقیق، نوآوری و خلاقیت در انجام وظایف و ارائه خدمات.

۹ – وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع.