تاریخچه شهرداری

شهر سیردان مرکز بخش طارم سفلی طی تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ نهم مردادماه سال  ۱۳۸۴ به شهر تبدیل شد.