معرفی کارمندان شهرداری سیردان

معرفی کارمندان شهرداری سیردان

۱- مهدی کشاورزحداد: شهردار

۲- بهرام کلهرچگینی: امور اداری و مالی

۳- ناصر کلهر: کارشناس عمران

۵- عباس مستخدمی: خدمات شهری

۶- ابولفضل جبلی: خدمات شهری

۷- ابوالفضل کشاورزولیان: خدمات شهری

۸- مصطفی کشاورزحداد: خدمات شهری